1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

2. Privātuma politikas mērķis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņiem.

3. Piemērošanas sfēra

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām jeb datu subjektiem (turpmāk – Klienti):

4. Personas datu apstrādes mērķi (nolūki):

ATAR veic personas datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un tiesiskiem pamatiem.

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Klienta personas datu apstrādes, ko veic ATAR, tiesiskie (likumīgie) pamati ir šādi:

ATAR likumīgās intereses ir:

6. Personas datu apstrāde

7. Personas datu nodošana trešajām personām un trešo valstu subjektiem

  ATAR neizpauž trešajām personām un nenodod Klienta personas datus vai jebkādu citu informāciju par Klientu apstrādei ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas, izņemot:

  8. Personas datu aizsardzība

   ATAR aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un ATAR saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

   9. Personas datu glabāšanas ilgums

   ATAR glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv viens no šiem pamatiem:

   10. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

   Klientam ir tiesības:

   Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no ATAR pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

   Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

   11. Sīkdatņu apstrāde

    12. Sīkdatņu izmantošana

    ATAR un mūsu partneri arī izmanto sīkdatnes un citas tehnoloģijas, lai atcerētos personas informāciju, kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, programmas un tiešsaistes pakalpojumus. Tas notiek, piemēram, atceroties informāciju, ko jūs iepriekš norādījāt tīmekļa veidlapā. Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas divu veidu sīkdatnes:

    13. Trešo personu sīkdatnes

    14. Sīkdatņu atļaušana un bloķēšana

    15. Grozījumi Privātuma politikā

    ATAR ir tiesības vienpusēji grozīt Privātuma politiku, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju. Ar privātuma politikas aktuālo versiju iespējams iepazīties ATAR tīmekļa vietnē www.atarserviss.lv/privatuma-politika.